Top News

गोंडवाना विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यास मुदतवाढ #chandrapur #Gadchiroli

चंद्रपूर/गडचिरोली:- गोंडवाना विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालये, विद्यापीठातील पदव्युत्तर शैक्षणिक विभाग व सर्व संबधीतांना सुचित करण्यात येते की, विद्यापीठाव्दारे निर्गमित अधिसूचना/ जा.क्र./३९५/२०२३ दिनांक ०५/०८/२०२३ नुसार विद्यापीठाचे पदव्युत्तर शैक्षणिक विभाग व संलग्नित महाविद्यालयात सुरू असलेल्या विविध अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याची अंतीम दिनांक२२/०८/२०२३ होती. परंतू अनेक विद्यार्थी विहीत तारखेपर्यंत महाविद्यालयात प्रवेश घेवू शकले नाही व विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचीत राहू नये यासाठी सर्व प्रवेश पात्र विद्यार्थाना मा. कुलगुरुच्या परवानगीने दिनांक ०६/०९/२०२३ पर्यंत महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

सदर मुदतवाढ ज्या अभ्यासक्रमाचे प्रवेश केन्द्रीय प्रवेश समितीव्दारे केले जातात त्यांना लागू राहणार नाही. निर्धारीत प्रवेश क्षमतेमध्ये रिक्त जागी प्रवेश देण्यासाठी हि मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने